Llaeth Y Llan

Tyfu gyda'n gilydd

Annwyl Ysgol,

Dyma gyfle gwych i chi ennill £1500 er mwyn creu gardd newydd sbon i’ch ysgol drwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth Llaeth y Llan, ‘Tyfu gyda’n gilydd’ Holl fwriad y gystadleuaeth yw i ddylunio ardal tu allan yn yr awyr agored, sy’n ymroddedig i hyrwyddo addysg awyr agored ac iechyd a lles y disgyblion.

Rydym am hybu’r disgyblion i fod â diddordeb yn yr amgylchfyd a’r byd o’u cwmpas a credwn fod creu man awyr agored, fel gardd yn holl bwysig.

Mae’r gystadleuaeth yn gofyn i ddisgyblion ysgol gynradd i ddylunio dau ardd - un o Gyfnod Allweddol 1 ac un o Gyfnod Allweddol 2.

Mae hwn yn weithgaredd a fydd yn annog pob disgybl i gydweithio fel tîm.

Rhowch yr hyder i'ch disgyblion ddefnyddio eu dychymyg ac i fod yn greadigol wrth ystyried yr isod yn eu dyluniad gorffenedig:

 • Defnyddio maint yr ardd yn glyfar– tydi maint yr ardd ddim yn gyfyngedig i fod yn fawr neu yn fach (nid yw maint yn bwysig) defnydd clyfar or ardal sydd yn bwysig.
 • Mannau eistedd a gweithfannau – ardal ar gyfer darllen/meddwl/sgwrsio/myfyrio
 • Ailgylchu ac uwchgylchu - metel, pren, plastig (beth am ddefnyddio pot iogwrt Llaeth y Llan?)
 • Tyfu a chynaliadwyedd - blodau, llysiau, perlysiau a choed ffrwythau
 • Diogelu bywyd gwyllt a'u cynefinoedd – trychfilod, draenogod, adar, pwll bywyd gwyllt, hyd yn oed ieir!
 • Peillio - annog gwenyn a gloÿnnod byw drwy blannu planhigion sy'n gyfeillgar i bryfed peillio.
 • Pŵer yn yr amgylchedd – Goleuadau solar, cerfluniau gwynt ac ati.
 • Compostio – pwysigrwydd lleihau gwastraff bwyd sy'n mynd i safleoedd tirlenwi.
 • Arbed dŵr – storio dŵr glaw
 • Ymgorffori defnydd storio tu allan

Telerau ac Amodau

Mae hon yn gystadleuaeth am ddim i ysgolion cynradd ac iau sydd yng Nghymru a Telford yn unig.

Rhaid anfon bob cynllun erbyn Mawrth 1af 2022 (Ni fyddwn yn derbyn unrhyw ddyluniad ar ôl y dyddiad yma).

Cyhoeddir enillwyr y gystadleuaeth ar Ebrill 1af 2022 – bydd rhain yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan a thrwy cyfryngau cymdeithasol.

Cwestiynau am y gystadleuaeth

Pwy all gystadlu? Pob ysgol gynradd ac iau yng Nghymru a Telford.

Sut i gystadlu? Hoffem wahodd pob ysgol sy'n cymryd rhan i rhoi dau gynnig arni – dau ddyluniad gwahanol, un o Gyfnod Allweddol 1 (Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2) ac un o Gyfnod Allweddol 2 (Blynyddoedd 3 i 6).

Rydym yn annog y ddau gyfnod allweddol i gydweithio gyda ei gilydd fel tîm, i ymgorffori eu syniadau gorau i greu un dyluniad terfynol fesul grŵp i yrru fewn i’r gystadleuaeth.

Rhaid i’r dyluniadau gael eu creu â llaw, a’u cyflwyno ar un dudalen A3. Gellir defnyddio creonau, pensiliau lliw, pinau ffelt a phaent.

Tynnwch lun (ffotograffig) o’ch dyluniad yna ei yrru yn electronic drwy e-bost i - competitions@villagedairy.co.uk neu gyrrwch y dyluniad drwy’r post.

At sylw: ‘Tyfu gyda'n gilydd’, Llaeth y Llan, Llannefydd, Dinbych LL16 5DR.

Gwnewch yn siŵr bod gan eich dyluniad cofnod/cofnodion or manylion canlynol:

 • Enw'r ysgol, gan nodi cyfnod allweddol 1 neu cyfnod allweddol 2
 • Enw'r dosbarth os oes gennych un.
 • Enw cyswllt - y pennaeth - e-bost ysgol, rhif ffôn a chyfeiriad yr ysgol.

Y Wobr fuddugol

 • Gwobr 1af £1500 (i'w wario ar eich gardd ysgol)
 • Cyd-2ail a 3ydd Gwobr £750 yr un (i'w wario ar eich gardd ysgol)
 • 50 o wobrau bychain eraill i ddyluniau sydd yn ganmoladwy iawn – dewis naill ai tŷ buwch goch gota neu tŷ draenog

Fel arwydd o'n cefnogaeth bellach, ar gyfer pob dyluniad a dderbynnir – bydd Llaeth y Llan yn cyfrannu £1 i'r elusen Young Minds, sy’n cefnogi iechyd meddwl plant drwy Gymru.

Efallai byddwn yn gofyn am luniau o’r buddugwyr, a caiff y lluniau yma eu defnyddio at ddibenion marchnata ar ein gwefanau cymdeithasol.